top of page

רוחב חיתוך מקסימלי: 630 מ"מ
ראש חיתוך: 630 לייזר+להב

חיתוך מתאר אוטומטי: חיתוך מתאר מהיר, אוטומטי ודיוק גבוה באמצעות המצלמה.
הפעלה: 4.3